Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uw privacy is van essentieel belang voor bvba Therma (hierna Therma), met zetel te 8791 Waregem, Poekelaan 43/A en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0644.933.105.


Deze Privacy Policy van toepassing op (i) de website www.therma.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties met Therma.  

 

In welke hoedanigheid ook, Therma gaat steeds even zorgzaam om met de persoonsgegevens van haar (potentiële en voormalige) klanten, leveranciers, onderaannemers, contactpersonen, enz.

 

Het bezoeken van de Website en/of het gebruik van de diensten van Therma impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacy Policy en van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

 

Therma tracht ten allen tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

 

Soorten persoonsgegevens

 

Therma kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 

● Naam ● Voornaam ● Adres ● E-mailadres ● Telefoonnummer ● Rekeningnummer.

 

Therma verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Therma, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Therma toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

Op de website van Therma wordt gebruik gemaakt van analytische cookies voor statistische doeleinden.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u één van onze websites bezoekt. Deze cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de websites.

 

Als u cookies wenst te blokkeren, kan u dit steeds doen via  uw browserinstellingen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de helppagina van uw specifieke browser.

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Therma kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  

 

● Uitvoering van overeenkomsten ● Communicatie m.b.t. Therma, haar werkwijze of de door haar geleverde werken/diensten ● Boekhoudkundige, fiscale en sociale verplichtingen ●  Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website ● het toesturen van promotionele informatie.

 

Deze gegevens worden al naar gelang het geval verwerkt op grond van:

 

● Uw verzoek ● De uitvoering van de overeenkomst ● Het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen ● Ons gerechtvaardigde belang.

 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Therma uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

 

Doorgifte aan derden

 

Therma zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in kader van de dienstverlening van Therma en de optimalisering daarvan, zoals maar niet beperkt tot:

 

● Het onderhoud van de informatiestructuur ● Verwerking van betalingen ● Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet.

 

In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de  betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.  

 

De rechten van de betrokkene

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Therma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met privacy@vandeputtebvba.eu.  We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Indien u geen informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Therma.

 

Beveiliging persoonsgegevens  

 

Therma verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

 

Therma zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in datacenters binnen de EU.

 

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Therma, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Therma in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.  

 

Update Privacy Policy

 

Therma is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website te raadplegen.

 

Contacteer Therma

 

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Therma uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via privacy@vandeputtebvba.eu.